Calamus fortior gladio

logo PRACOWNI logo PRACOWNI
przycisk Start w kształcie pióra/stalówki: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie pióra/stalówki: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie pióra/stalówki: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Materiały w kształcie pióra/stalówki: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie pióra/stalówki: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Kontakt w kształcie pióra/stalówki: kontakt z firmą

Spośród wielu redakcyjnych opracowań książek warto wspomnieć o tych, które z jednej strony stanowiły dla PRACOWNI szczególne wyzwanie edytorskie, a z drugiej zaznaczyły się czy zostały dostrzeżone na rynku wydawniczym.

Pełne dane bibliograficzne tych publikacji (autorzy, redaktorzy naukowi, współredaktorzy, ilustratorzy...) podaje się w prawie kompletnym wykazie (pdf) zredagowanych tekstów i przekładów w czasie i poza okresem działalności PRACOWNI.


Spośród pozycji opracowanych dla Wydawnictwa Księży Werbistów "Verbinum" można by wymienić te, które zostały nagrodzone czy wyróżnione:

Okładka: König/Waldenfels, Leksykon religii. Zjawiska - dzieje - ideeOkładka: König/Waldenfels, Leksykon religii. Zjawiska - dzieje - idee

Leksykon religii. Zjawiska - dzieje - idee - nagroda Feniks Stowarzyszenia Wydawców Katolickich (SWK) w kategorii publikacja katolicka autora zagranicznego 1997.

Okładka: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiekOkładka: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek

Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek - wyróżnienie SWK 2001.

Okładka: Piotr Kordyasz, Stefek. Opowiadania o dzieciństwie Stefana Wyszyńskiego, Prymasa PolskiOkładka: Piotr Kordyasz, Stefek. Opowiadania o dzieciństwie Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski

Piotr Kordyasz,Stefek. Opowiadania o dzieciństwie Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski - nagroda Feniks SWK w kategorii książek dla dzieci 2002.

Okładka: Od świętego Mikołaja do świętego MarcinaOkładka: Od świętego Mikołaja do świętego Marcina

Od świętego Mikołaja do świętego Marcina - nagroda Feniks SWK w kategorii książek dla dzieci 2003.

Okładka: Kazimierz Tomaszewicz, Idę przez świat i patrzęOkładka: Kazimierz Tomaszewicz, Idę przez świat i patrzę Dyplom Nagrody Feniks SWK za książkę Idę przez świat i patrzęDyplom Nagrody Feniks SWK za książkę Idę przez świat i patrzę


Kazimierz Tomaszewicz SVD, Idę przez świat i patrzę - nagroda Feniks SWK

Okładka: Jerzy Myszor, Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-89. Pomordowani - więzieni - wygnaniOkładka: Jerzy Myszor, Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-89. Pomordowani - więzieni - wygnani

Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-89. Pomordowani - więzieni - wygnani, tom I i II - nagroda Feniks SWK w kategorii nauk kościelnych / historii Kościoła 2004.

Okładka: Wacław Hryniewicz OMI, Nadzieja uczy inaczejOkładka: Wacław Hryniewicz OMI, Nadzieja uczy inaczej

Wacław Hryniewicz OMI, Nadzieja uczy inaczej - nagroda im. Jana Długosza przyznawana na Targach książki w Krakowie 2004.

Okładka: Wacław Hryniewicz OMI, Dlaczego głoszę nadzieję?Okładka: Wacław Hryniewicz OMI, Dlaczego głoszę nadzieję?

Wacław Hryniewicz OMI, Dlaczego głoszę nadzieję? - nagroda im. Księdza Józefa Tischnera przyznawana przez miesięcznik i wydawnictwo Znak 2005.


Warto też wspomnieć o niektórych pozycjach przygotowanych dla Oficyny Wydawniczej "Vocatio":

Słownik wiedzy biblijnej (1996), redakcja merytoryczna.

Encyklopedia biblijna (1999), kolacjonowanie, opracowanie merytoryczne i leksykograficzne.

Katolicki komentarz biblijny (2000), redakcja merytoryczna części tekstów.

Redakcja stylistyczna przekładu Starego Testamentu, oparta na interlinearnym przekładzie Starego Testamentu wydanym przez Oficynę Wydawniczą „Vocatio”: prorockie księgi Malachiasza, Zachariasza, Aggeusza, Sofoniasza, Habakuka, Nahuma, Micheasza, Jonasza, Abdiasza, Amosa, Joela, Ozeasza,Daniela, Ezechiela, Barucha, Jeremiasza, Izajasza; Pieśń nad Pieśniami; Księga Syracha; Księga Przysłów; Księga Koheleta; Księga Estery; Księga Nehemiasza; Księga Ezdrasza; Pierwsza Księga Królewska; Druga Księga Kronik; Księga Sędziów; Księga Psalmów.
Wnet okazało się, że redakcja stylistyczna w istocie jest zabiegiem dość jałowym, jeśli wpierw nie ustali się sensu poszczególnych wyrażeń, zwrotów, prostych i złożonych fraz czy zdań. W celu jego ustalenia porównywano z sobą – jako że wspomniany już interlinearny przekład nie okazał się źródłem samowystarczalnym – następujące wersje przekładu: Biblia Tysiąclecia (wydanie drugie); Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie W. O. Jakuba Wujka S.J. (wydanie trzecie poprawione); Die Heilige Schrift des Alten Bundes übersetz von Paul Riessler, Leipzig 1957; Holy Bible. New Living Translation, Tyndale House Publishers, Inc., Wheaton, Illinois 1996; David H. Stern, Complete Jewish Bible, Jewish New Testament Publications 1998; Einheitsübersetzung dostępne on-line na Das Bibelportal der Deutschen Bibelgesellschaft (Die-Bibel.de).
Niewątpliwie słuszna wydaje się uwaga zamieszczona na Das Bibelportal, a mianowicie że nie ma żadnego doskonałego tłumaczenia Pisma Świętego, które byłoby odpowiednie do wszystkich celów. Ale problem, jaki nieuchronnie zdawał się wyłaniać z porównywania w trakcie wspomnianej redakcji stylistycznej chociażby tylko tej niewielkiej liczby przekładów, stawał się coraz bardziej wyrazisty. Z jednej strony uderzają niczym nie uzasadnione w zakresie formy zbieżności czy wręcz kalki,a z drugiej jawne różnice w zakresie sensu. I tak zasadna stawała się wątpliwość, czy u podstaw różnych wersji przekładu faktycznie leży jeden wspólny im tekst oryginału. Inaczej mówiąc, czy ma się do czynienia z wieloma przekładami jednej Biblii czy z wieloma bibliami. Choć odpowiedź wydaje się oczywista, to jednak warto bliżej przyjrzeć się owym nie dość zrozumiałym zależnościom i jeszcze bardziej zadziwiającym różnicom.


Współpraca z Instytutem Wydawniczym "Pax" ogranicza się w tym czasie w zasadzie do prac związanych ze wznowieniami następujących pozycji: Praktyczny leksykon biblijny (1999),Świat symboliki chrześcijańskiej (2001), czy (przekładu i) opracowania Skrzydlatych słów biblijnych (2001).


Na początek strony